NOVAS

teléfonos móbilespendentes nov. 22

 

 


DEVOLUCIÓN LIBROS CURSO 21-22

 

 
INSTRUCIÓNS AXUDA LIBROS CURSO 2022/2023

Cubrirase SÓ UN IMPRESO por familia e Centro.

 • PRAZO. Ata o día 22 de xuño de 2022.


 • DESTINATARIOS: Alumnado que vai facer un curso da ESO durante o ano académico 2022/2023.
 • O alumnado que repita 4º ESO e o que non obteña praza na FP Básica no curso académico 2022/2023, debe solicitala no mes seguinte ó da formalización da súa matrícula na ESO.
 • INFORMACIÓN DETALLADA E IMPRESOS NA PÁXINA WEB DE EDUCACIÓN:

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Poden consultar as distintas dúbidas que xurdan para cubrir o impreso no teléfono: 886159160

O SOLICITANTE ten que ser un dos proxenitores ou titores do alumno/a.

O solicitante deberá asinar a solicitude dando autorización para a consulta dos datos necesarios para a súa comprobación.

ANEXO II - Os demais membros da unidade familiar (cónxuxe ou análogo e os fillos) deberán asinar o anexo II. Son dúas sinaturas:

 1. - Para autorizar a consulta do DNI e, de ser o caso, a discapacidade.
 2. - Para autorizar a consulta da Renda.

DOCUMENTACIÓN
Deben marcar a documentación que acompaña á solicitude.
A DOCUMENTACIÓN que deben entregar é a seguinte:

   1. 1. Anexo I (Solicitude) debidamente cuberta.
   2. 2. Anexo II (Autorizacións) cuberto e asinado por tódolos membros da unidade familiar, agás o Solicitante.
   3. 3. Fotocopia COMPLETA do libro de familia.
   4. 4.Calquera outra segundo as circunstancia de cada familia.

   Poden consultar as instrucións necesarias na páxina web:

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Para presentación presencial: utilice os Anexo I e Anexo II da Orde da convocatoria.

Terán a consideración de membros computables da unidade familiar:
a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou os titores do alumnado.
b) Os fillos, segundo o disposto no impreso de solicitude.
c) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.
d) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou análoga con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.
e) Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar estará constituída polo pai, a nai e os descendentes que convivan con eles e reúnan os requisitos anteriores.

Non terá a consideración de membro computable:
a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.
b) O agresor nos casos de violencia de xénero.

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar en 31 de decembro de 2020, agás no relativo á violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica. 

criterios Promoción . titulaciónhorarios xerais do centro