novas

- INSTRUCIÓNS SOLICITUDES AXUDAS

-ANEXO I

-ANEXO II

#

 

 

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2020/2021Ler máis

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Ler máis

 

Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial

Ler máis

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E FAMILIAS DO IES FRANCISCO ASOREY#

 

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/2020

Ler máis

 

Itinerarios matricula curso 2019/2020

Ler máis

 

Instrucións para a realización, dentro do curso 2018/2019, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/2020

Ler máis

 

Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI"

Ler máis

 

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2018-2019

Ler máis

 

Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes

Ler máis

Graduado en ESO e Bacharelato

Real Decreto 562/2017, do 2 de xuño, que regula as condicións para a obtención do título de Graduado en ESO e de Bacharelato

Ler máis

 

Resolución 9/06/2017 na que se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no RD anterior

Ler máis

horarios xerais do centro