O IES Francisco Asorey comezou a súa andaina en 1990 como centro de Formación Profesional da familia de Administrativo e electrónica .


A día de hoxe, imparte Ensinanza Secundaria Obrigatoria, Bacharelatos de Ciencias e Tecnoloxía e de Humanidades e Ciencias Sociais, Programas de Iniciación Profesional de Informática de oficina, ciclos formativos de grado medio de Xestión administrativa e instalacións de telecomunicacións ; ciclos formativos de grado superior de Administración e Finanzas e Sistemas de telecomunicacións e informáticos; ensinanza de adultos módulos III e IV.


Dispón de un total de 16 aulas; 2 laboratorios de física, química e ciencias naturais; 2 talleres de tecnoloxía da ESO, bacharelatos, aula de música, idiomas, apoio, convivencia, audición e linguaxe, Talleres ciclos formativos, Salón de actos, biblioteca, ximnasio, pista deportica descuberta, pavillón polideportivo, cafetería, salas de profesores, pais, etc.

Servizos

Estructura organizativa

O cadro de persoal está formado polo profesorado adscrito ós departamentos didácticos, persoal de administración, conserxes e limpadores/as.

Órganos de goberno

- Unipersoais: Director, vicedirector, xefa de estudos de diúrno, xefa de estudos de adultos, secretaria e xefes de departamento, coordinador da FCT e a coordinadora do Equipo de normalización lingüística.

- Colexiados: O consello escolar, constituído por representantes de todos sectores que conforman a comunidade educativa do centro,e claustro de profesores.

Órganos de coordinación docente

Estructura organizativa do alumnado

Titorías e Orientación

Asociacións