ADMISIóN CURSO 2022/2023

  1. SOLICITUDE Anexo II - Galego

  2. Letras desempate admisión 2022-2023

  3. ZONAS DE INFLUENCIA

   

  CALENDARIO ADMISIÓN 2022/2023   ESO + BACHARELATO

  DATAS/PRAZOS

  TRÁMITE

  11 Xaneiro - 08 Febreiro

  Reserva Praza en Centros Adscritos:
  CEIP SAN TOMÉ
  CEIP PLURILINGÜE de CASTRELO
  CEIP PLURILINGÜE ENRIQUE BARREIRO PIÑEIRO

  Antes do 28 de Febreiro

  Renuncia á reserva nos centros adscritos

  Antes do 01 de Marzo

  Publicación Vacantes

  1-21 Marzo

  SOLICITUDES ADMISIÓN

  24 Marzo – 06 Abril (se fose necesario)

  Presentación documentación acreditativa criterios baremo

  Antes 25 Abril

  Publicación listaxes provisionais Admitidos e Non Admitidos

  5 días hábiles seguintes

  Reclamacións ás listaxes provisionais

  Antes 15 Maio

  Publicación das listaxes Definitivas

  25 Xuño-10 Xullo

  Formalización Matrícula ESO e BACHARELATO

  Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, terase por decaído o dereito á praza obtida.

  NORMATIVA REGULADORA. PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

  • DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 29, do 11 de febreiro de 2022).

   

- Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar (artigo 9.1 -c) do Decreto 13/2022, do 3 de febreiro), as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou á base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual.
- Para tal efecto, constará a cantidade que resulta da suma das casiñas 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) do ano 2020; cando non presente a declaración do IRPF, constarán os ingresos segundo os datos tributarios que facilite a Axencia Estatal de Administración Tributaria.
- Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade amiliar re erido ao día 28 de febreiro de 2022.
- Para a aplicación da puntuación do criterio, utilizarase o Indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) anual correspondente ao ano 2020, que está fixado en 6.454,03 euros

   

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 53, do 15 de marzo de 2013).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 22, do 1 de febreiro de 2017).

   

  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B). (DOG 256, do 22 de decembro de 2020).
  https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
      
   

  NOTA INFORMATIVA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN

  1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

   

  2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ó mesmo tempo, ó centro de orixe.

   

  3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

   

   

  PRAZAS VACANTES
  CURSO 2022/2023

  Curso

  Modalidade

  Vacantes

  NEAE

  1º ESO

   

  2

  9

  2º ESO

   

  0

   

  3º ESO

   

  9

   

  4º ESO

   

  1

   

  1º Bac.

  Ciencias e Tecnoloxía

  0

   

  1º Bac.

  Humanidades e Ciencias Sociais

  0

   

  2º Bac.

  Ciencias

  4

   

  2º Bac.

  Humanidades e Ciencias Sociais

  1

   

  Centros adscritos ao IES FRANCISCO ASOREY

  - CEIP SAN TOMÉ

  - CEIP DE CASTRELO

  - CEIP ENRIQUE BARREIRO PIÑEIRO

  O alumnado procedente destes Centros, deberá solicita-la súa admisión no Centro de Orixe, segundo as instruccións e nos prazos que neles lles indiquen.

  De non facelo así, perderán a súa prioridade e deberán participar no procedemento xeral de admisión.

   SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

  Este Centro dispón de servizo de Transporte Escolar.

  O alumnado que solicite e obteña praza nun centro distinto ó que lle corresponda segundo a distribución das áreas de influencia delimitadas polas xefaturas territoriais, NON terá dereito a ningún dos servizos complementarios establecidos pola consellería.

  As solicitudes faranse no momento de formaliza-la matrícula para o curso correspondente.